| ENGLISH |

GEOGIS MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1997 yılında Harita Mühendisi Ergün GÖKTEN tarafından kurulan GEOGIS yurtiçi ve yurtdışı birçok alanda resmi ve özel taahhütleri başarıyla tamamlamış ve halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Ortakları ve tecrübeli Proje Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında hali hazırda bünyesinde 60 tanesi mühendis (harita, inşaat, jeoloji, ziraat mühendisi ve şehir plancısı) olmak üzere yarısından fazlasını teknik personelin oluşturduğu toplam 220 çalışanı bünyesinde barındırmaktadır.

Firmamız 1 adet uçak, 7 adet ağır iş makinesi, 14 adet binek oto, 10 adet arazi aracı, 6 adet kamyonet ve minibüs, 1 adet midibüs, 1 adet ATV sınıfı araç ile onlarca GPS, elektronik takeometre ve 2 adet Dijital hava kamerasından oluşan araç filosu ve ekipman ile yurt içi ve dışında hizmet vermektedir.GEOGIS
A grubu proje ve teknik hizmetler müşaveriliği belgesine,
ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesine,
Nato Güvenlik Belgesine
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yapım ve Hizmet Sertifikasına
Kapasite Raporuna sahiptir.
Yersel Harita (1/1000 ölçekli) - 1000 Adet
Fotogrametrik Harita (1/1000 ölçekli) - 2000 Adet
Ortofoto Harita Üretimi (muhtelif ölçekli) - 5000 Adet
Ulaşım (yol,köprü,tünel vb.) projeleri - 1000 Adet
Muhtelif ölçekli altyapı projeleri - yaklaşık 1000 Adet proje yapımında bulunmuştur.

GEOGIS'in Türkiye / Ankara merkez olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan şantiyeleri bulunmaktadir.

GEOGIS modern yazılımlarla desteklenen geniş yerel alan ağına bağlı bilgisayarlar, iş istasyonları, yazıcı ve çizici cihazları ile departmanların gereksinimlerini sağlayan ofis içi çok kapsamlı baskı ve çoğaltma hizmetleri veren altyapıya sahiptir.

Geogis temel hizmet kriterlerinden ilki, kalite fiyat ve zamanında işi tamamlama açısından güvenilirliktir.

Tamamlanan işlerin kalitesiyle daima müşterilerinin beklentilerini aşmayı hedeflemektedir.

Geniş ve tecrübeli teknik kadrosunun yanı sıra teknolojik ekip ve ekipman ağına sahip olan GEOGIS alanında büyük bir deneyime sahip olup sektördeki yerini almıştır.

HİZMET ALANLARI

Harita Mühendisliği

Boru Hattı Projeleri
Karayolları, otoyolları, demiryolları Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi İşleri
Halihazır Harita Alım İşleri
İçme suyu, kanalizasyon, altyapı projeleri
İmar planı, Parselasyon Planı, İmar uygulaması işleri
GIS geliştirme
Sayısal Kadastral Harita Üretimi
Kadastro Çalışmaları
Arazi Toplulaştırma Projeleri Hazırlanması
Jeodezik ve Fotogrametrik Harita Yapım İşleri
İfraz, Tevhid İşleri
GPS(Uydusal Konum Belirleme) Ölçümleri
Arazi Değerlemesi
Kamu Kurumları, Bankalar vb için Taşınmaz Mal Değerlemesi

Çevre Mühendisliği

Karayolu,otoyol,demiryolu,havalimanı,baraj,sulama vb projelerin ve sanayi kuruluşlarının çevreye etkilerinin incelenmesi, raporlanması,analizlerin yapılması (ÇED RAPORU)
Peyzaj ve çevre düzenlemesi
Erozyonla mücadele ve çevre mühendisliği alanına giren tüm konular

İnşaat Mühendisliği

Ulaşım mühendisliği projeleri : Devlet ve il karayolu, otoyol, demiryolu, hafif raylı sistem ve metro projelerinin çizim,hesap ve raporlarının ilgili kurum şartnamelerine uygun şekilde hazırlanması.
Altyapı projeleri: İçme suyu,kanalizasyon,yağmur suyu projelerinin kurum şartnamelerine uygun şekilde yapılması
Belediyelerin ve organize sanayi kuruluşlarının her türlü alt yapı projeleri
Boru hatları, havalimanı, baraj, sulama vb. projelerle birlikte her konuda proje etüt ve kontrol hizmeti.

Şirketimiz ihtisas konularında ileri ve çağdaş teknolojinin gereği olarak her türlü alet ve donanımı ve bilgisayar yazılımlarını uzman kadrosu ile kullanmaktadır.

GEOGIS olarak Kalite Politikamız;

Sektöründe gelişen dünya koşullarında rekabet edebilmek, her zaman müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini ve çalışanlarımızın katılımlarını sağlayarak, daima sorumlu, dürüst ve ilkeli
bir anlayışla çağın koşullarına uygun teknolojiden yararlanarak güzel ve kalıcı eserler sunmak kalite politikamızdır..

GEOGIS olarak Çevre Politikamız;

Faaliyetlerimizle ilgili yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uyarak, çevre etkilerimizin bilincinde olarak, havaya, toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak, doğal hayatın korunması için
uygun makine/teçhizatları kullanmak, gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarını etkin ve planlı kullanımını sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak Çevre Politikamızdır.

GEOGIS olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Yürürlükteki kanunlar mevzuat ve yönetmeliklerin paralelinde tüm faaliyetlerimizde insan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımızı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak temel politikamızdır.
Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemimizle sadece kazaları önlemek değil kaza risklerini ortadan kaldırmak temel hedefimizdir.

GEOGIS olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

GEOGİS yönetimi olarak, GEOGİS’in Kalite Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, UZAKTAN ALGILAMA, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, ULAŞIM VE ALT YAPI PROJELERİ,
KONTROLLÜK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ile karşılamaktadır.
Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve
güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.
GEOGİS’ın bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:
· Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
· Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
· Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
· Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.
· Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
· BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin
herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.
· BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.
GEOGİS’de bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır.
Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.
Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan GEOGİS kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın,
3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat
kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.
Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında GEOGİS Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.
Bilgi güvenliği politikamızı desteklemek üzere kurulan BGYS dokümantasyonunda
• Uyulması gereken kurallar
• Prosesler
• Prosedürler
• Kontroller
Yer almaktadır.