| ENGLISH |

ULAŞIM PROJELERİ

#

GEOGIS uzman kadrosu ile;

1.Kent içi yol, il yolu, otoyol ve devlet yolu projelendirme
2.Demiryolu Projelendirme
3.Alt Geçit ve Kavşak Projelendirme

SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ

#

Her türlü haritaların sayısal ortama dönüştürülmesi

2.Yeni yapılacak haritaların sayısal ortamda üretilmesi ve harita çizimlerinin yapılması
2.1Topoğrafik Haritalar
2.2 Kadastral Haritalar
2.3 Tematik Haritalar
2.4 Özel Amaçlı Haritalar
2.5 Şeritvari Haritalar
2.6 Kamulaştırma Haritaları
2.7Aplikasyon Çalışmaları
2.8 Plankote çalışmaları

İMAR UYGULAMALARI

#

1.İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi
2.Parselasyon planlarının hazırlanması
3.3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
4.Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Ayırma ve birleştirme Hizmetleri
5.İrtifak Hakkı Kurulması
6.Yeni yapılacak imar planlarının hazırlanması ve pafta çizimleri

ALTYAPI HİZMETLERİ

#

1.Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
2.Doğalgaz, Kanalizasyon, Elektrik, İçme suyu vb. tüm altyapı tesislerinin zeminde ölçülmesi, paftaların sayısallaştırılması

BORU HATTI PROJELERİ

#

1.Fizibilite
2.En uygun güzergah tespiti, ölçü kanavalarının hazırlanması
3.Yer Kontrol Noktalarının tesis, röper ve GPS ölçülerinin yapılması ve hesap işlemleri
4.Güzergahların şerit-vari haritaları, profil ve özel geçiş ölçülerinin yapılması
5.Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri

KENT BİLGİ SİSTEMİ

#

1.Şehir merkezleri yada yerleşim yerlerinin modern kent haline dönüştürülmesi çalışmaları
2.Veri toplama ve değerlendirme çalışmaları
3.Güncelleme çalışmaları

KONTROLLÜK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

#

1.Altyapı projeleri ve inşaat kontrollükleri
*Ulaşım projeleri
*İçme Suyu Projeleri
*Kanalizasyon Projeleri
*Enerji Nakil Hatları
*Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme
*Gayrimenkul Müşavirliği

2.Kamu arazilerinin tespiti ve ülke ekonomisine kazandırılması
3.Mega (Büyük) projeler için ülke genelinde veri tespiti yapılması

FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIM HİZMETLERİ

#

1.Jeodezik ÜLke Ağının Sıklaştırılması
2.Büyük orta ve küçük ölçekli harita yapımı
3.1/5000 ölçekli kadastral haritaların yapımı
4.Bölge, Şehir ve İmar planlarının hazırlanması
5.Fotogrametik Değerlendirme
6.Belediyelerin fotogrametik harita ihtiyaçlarına danışmanlık ve kontrollük
7.Güncelleme Çalışmaları
8.Yersel Fotogrametri Uygulamaları
9.Üç boyutlu arazi modellerinin elde edilmesi

CBS ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ )

#

1.Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve analizleri
2.Veritabanı ve tasarımı oluşturma
3.Projelerin sayısallaştırılması
4.Her türlü sayısal harita,plan ve projelerin istenilen ölçekte çizilmesi
5.Farklı ölçeklerde, farklı doğruluklarda, farklı tekniklerle ve farklı zamanlarda yapılan haritaların birleştirilmesi

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

#

1.1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretimi
2.Toprak etütlerinin yapılması
3.Köyde sosyal araştırma
4.Kadastral altlık ve tapu bilgilerinin toplanması
5.Blokların belirlenmesi
6.Hak sahipleriyle mülakatların yapılması
7.Parselasyon
8.Tescil ve tapu dağıtımı

YOL VE SULAMA KANALI İNŞAATI

#

1 adet Ekskavatör, 1 adet Beko Loader, 2 adet Greyder, 1 adet silindir ve 2 adet kamyondan oluşan makine parkımız ile;

1.Arazi toplulaştırması projeleri kapsamında tarla içi yol açılması
2.Gerekli yerlerde menfez, şev, istinat duvarı inşası
3.Sulama alanlarına uzak bloklar için su kanalları inşası

TAŞINMAZ MAL DEĞERLEMESİ

#

1.Tapu Müdürlüklerinden Tapu Kayıtları ve emsal bedellerin çıkartılması
2.Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti
3.İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odalarından Münavebe kayıtlarının tespiti
4.Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması
5.Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi
6.Ağaç ve müştemilat tespiti
7.Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı
8.Kıymet değer raporu oluşturma